top of page

GLOBAL CONTRAST

Photographers: Tatiana Shabelnik

& Jordan Anthony Swain

Models: Maksim Leonov, Anna Asia,

Sara Ishag, & Jordan Anthony Swain

Hair & Make-up: Maksim Leonov

Fashion Designer: Tatiana Shabelnik

Photo retoucher: Vika Sadovskaya

Creative Director: Jordan Anthony Swain

bottom of page