Be Bold

Photographer: Alexey Yanbaev

Model: Paulina Egorova

Muah: Regina Yagofarova

Styling: Alyona Pryamikova & Evgeniya Csherbakova

Philocaly (n.) the love of beauty